Nagoya, Japan, Asia, Oct - Nov 2008

Angelina_Nagoya02 Angelina_Nagoya03 Angelina_Nagoya04 Angelina_Nagoya05 Bistro_L'escalier01 Bistro_L'escalier02
Angelina_Nagoya02 Angelina_Nagoya03 Angelina_Nagoya04 Angelina_Nagoya05 Bistro_L'escalier01 Bistro_L'escalier02
Bistro_L'escalier03 Bistro_L'escalier04 Bistro_L'escalier05 Bistro_L'escalier06 Houraiken01 Houraiken02
Bistro_L'escalier03 Bistro_L'escalier04 Bistro_L'escalier05 Bistro_L'escalier06 Houraiken01 Houraiken02
Houraiken03 Houraiken05 Houraiken06 Houraiken07 Nagoya01 Nagoya02
Houraiken03 Houraiken05 Houraiken06 Houraiken07 Nagoya01 Nagoya02
Nagoya03 Nagoya04 Nagoya05 Nagoya06 Nagoya07 Nagoya08
Nagoya03 Nagoya04 Nagoya05 Nagoya06 Nagoya07 Nagoya08
Nagoya10 Nagoya12 Nagoya13 Nagoya14 Nagoya15 Nagoya16
Nagoya10 Nagoya12 Nagoya13 Nagoya14 Nagoya15 Nagoya16
Nagoya18 Nagoya19 Nagoya21 Nagoya22 Nagoya23 Nagoya24
Nagoya18 Nagoya19 Nagoya21 Nagoya22 Nagoya23 Nagoya24
Nagoya25 Nagoya26 Nagoya27 Nagoya28 Nagoya29 Nagoya30
Nagoya25 Nagoya26 Nagoya27 Nagoya28 Nagoya29 Nagoya30
Nagoya31 Nagoya32 Nagoya33 Shisedo_Cafe05 Shiseido_Cafe01 Shiseido_Cafe02
Nagoya31 Nagoya32 Nagoya33 Shisedo_Cafe05 Shiseido_Cafe01 Shiseido_Cafe02
Shiseido_Cafe03 Shiseido_Cafe04
Shiseido_Cafe03 Shiseido_Cafe04